Dude Perfect

Dude Perfect Dude Perfect

  • 225
  • 10 021 354 018
5 best buds just kickin' it.
If you like Sports + Comedy, come join the Dude Perfect team!

վիդեո

5:12Water Bottle Flip 3 | Dude Perfect
Water Bottle Flip 3 | Dude PerfectԴիտումներ 14մլն18 օր առաջ
27:36Lightsaber Accident | Overtime 13 | Dude Perfect
Lightsaber Accident | Overtime 13 | Dude PerfectԴիտումներ 16մլն29 օր առաջ
20:38Bucket List: Aircraft Carrier
Bucket List: Aircraft CarrierԴիտումներ 18մլնԱմիս առաջ
9:24Hockey Trick Shots | Dude Perfect
Hockey Trick Shots | Dude PerfectԴիտումներ 11մլնԱմիս առաջ
6:08YouTube Rewind 2019: Dude Perfect Edition | #YouTubeRewind
YouTube Rewind 2019: Dude Perfect Edition | #YouTubeRewindԴիտումներ 8մլն2 ամիս առաջ
13:05All Sports Bowling Battle | Dude Perfect
All Sports Bowling Battle | Dude PerfectԴիտումներ 14մլն2 ամիս առաջ
4:03Nerf Trick Shots | Dude Perfect
Nerf Trick Shots | Dude PerfectԴիտումներ 19մլն3 ամիս առաջ
7:49Backyard Games Battle | Dude Perfect
Backyard Games Battle | Dude PerfectԴիտումներ 21մլն3 ամիս առաջ
23:28We Broke The Budget | Overtime 12 | Dude Perfect
We Broke The Budget | Overtime 12 | Dude PerfectԴիտումներ 24մլն4 ամիս առաջ
4:52Unexpected Trick Shots | Dude Perfect
Unexpected Trick Shots | Dude PerfectԴիտումներ 29մլն4 ամիս առաջ
7:26All Sports Trick Shots | Dude Perfect
All Sports Trick Shots | Dude PerfectԴիտումներ 18մլն4 ամիս առաջ
7:59Camping Stereotypes
Camping StereotypesԴիտումներ 25մլն5 ամիս առաջ
10:14Helicopter Battleship Battle | Dude Perfect
Helicopter Battleship Battle | Dude PerfectԴիտումներ 11մլն5 ամիս առաջ
20:46World's Weirdest Pillow | Overtime 11 | Dude Perfect
World's Weirdest Pillow | Overtime 11 | Dude PerfectԴիտումներ 21մլն6 ամիս առաջ
8:06Editor Edition 2 | Dude Perfect
Editor Edition 2 | Dude PerfectԴիտումներ 14մլն6 ամիս առաջ
8:56Bass Fishing Battle | Dude Perfect
Bass Fishing Battle | Dude PerfectԴիտումներ 27մլն7 ամիս առաջ
8:34RC Airplane Battle | Dude Perfect
RC Airplane Battle | Dude PerfectԴիտումներ 30մլն7 ամիս առաջ
22:51World's Best Gaming Room | Overtime 10 | Dude Perfect
World's Best Gaming Room | Overtime 10 | Dude PerfectԴիտումներ 26մլն7 ամիս առաջ
10:58Metal Detector Battle 2 | Dude Perfect
Metal Detector Battle 2 | Dude PerfectԴիտումներ 35մլն8 ամիս առաջ
5:13Plunger Trick Shots | Dude Perfect
Plunger Trick Shots | Dude PerfectԴիտումներ 35մլն8 ամիս առաջ
24:05Laying in a Box of Snakes | Overtime 9 | Dude Perfect
Laying in a Box of Snakes | Overtime 9 | Dude PerfectԴիտումներ 24մլն9 ամիս առաջ
6:41Ping Pong Trick Shots 5 | Dude Perfect
Ping Pong Trick Shots 5 | Dude PerfectԴիտումներ 45մլն9 ամիս առաջ
11:57All Sports Baseball Battle | Dude Perfect
All Sports Baseball Battle | Dude PerfectԴիտումներ 36մլն10 ամիս առաջ
13:20Nerf Fortnite Blasters Battle | Dude Perfect
Nerf Fortnite Blasters Battle | Dude PerfectԴիտումներ 30մլն10 ամիս առաջ
20:11Real Life Trick Shots Bloopers | Overtime 8 | Dude Perfect
Real Life Trick Shots Bloopers | Overtime 8 | Dude PerfectԴիտումներ 33մլն11 ամիս առաջ
6:52Airplane Trick Shots 2 | Dude Perfect
Airplane Trick Shots 2 | Dude PerfectԴիտումներ 45մլն11 ամիս առաջ
3:43Real Life Trick Shots 3 | Dude Perfect
Real Life Trick Shots 3 | Dude PerfectԴիտումներ 78մլնՏարի առաջ
21:58Dude Shaves Eyebrows | Overtime 7 | Dude Perfect
Dude Shaves Eyebrows | Overtime 7 | Dude PerfectԴիտումներ 26մլնՏարի առաջ
7:33Super Bowl Stadium Trick Shots | Dude Perfect
Super Bowl Stadium Trick Shots | Dude PerfectԴիտումներ 19մլնՏարի առաջ
7:55Model Rocket Battle 2 | Dude Perfect
Model Rocket Battle 2 | Dude PerfectԴիտումներ 73մլնՏարի առաջ
6:12Dude Perfect Rewind 2018
Dude Perfect Rewind 2018Դիտումներ 14մլնՏարի առաջ
8:01Skiing Stereotypes | Dude Perfect
Skiing Stereotypes | Dude PerfectԴիտումներ 34մլնՏարի առաջ
19:29World Record Exercise Ball Surfing | Overtime 6 | Dude Perfect
World Record Exercise Ball Surfing | Overtime 6 | Dude PerfectԴիտումներ 40մլնՏարի առաջ
8:54Airsoft Battle Royale | Dude Perfect
Airsoft Battle Royale | Dude PerfectԴիտումներ 59մլնՏարի առաջ
11:51Dunk Tank FIFA | Dude Perfect
Dunk Tank FIFA | Dude PerfectԴիտումներ 27մլնՏարի առաջ
6:37Grocery Store Stereotypes
Grocery Store StereotypesԴիտումներ 62մլնՏարի առաջ
17:39World's Strongest Laser | Overtime 5 | Dude Perfect
World's Strongest Laser | Overtime 5 | Dude PerfectԴիտումներ 52մլնՏարի առաջ
7:33Archery Trick Shots 2 | Dude Perfect
Archery Trick Shots 2 | Dude PerfectԴիտումներ 23մլնՏարի առաջ
8:38High Speed Sports Battle | Dude Perfect
High Speed Sports Battle | Dude PerfectԴիտումներ 27մլնՏարի առաջ
7:36Bowling Trick Shots 2 | Dude Perfect
Bowling Trick Shots 2 | Dude PerfectԴիտումներ 50մլնՏարի առաջ
5:19Nerf Blasters Floating Island Battle | Dude Perfect
Nerf Blasters Floating Island Battle | Dude PerfectԴիտումներ 53մլնՏարի առաջ
11:08All Sports Golf Battle 3 | Dude Perfect
All Sports Golf Battle 3 | Dude PerfectԴիտումներ 49մլնՏարի առաջ
7:00Dirt Bike Battle | Dude Perfect
Dirt Bike Battle | Dude PerfectԴիտումներ 50մլնՏարի առաջ
16:58The Net Gun | Overtime 4 | Dude Perfect
The Net Gun | Overtime 4 | Dude PerfectԴիտումներ 53մլնՏարի առաջ
5:51Ping Pong Trick Shots 4 | Dude Perfect
Ping Pong Trick Shots 4 | Dude PerfectԴիտումներ 131մլնՏարի առաջ
7:22Go Kart Soccer Battle | Dude Perfect
Go Kart Soccer Battle | Dude PerfectԴիտումներ 32մլնՏարի առաջ
6:41Old School Trick Shots | Dude Perfect
Old School Trick Shots | Dude PerfectԴիտումներ 45մլնՏարի առաջ
7:44Giant Darts Battle | Dude Perfect
Giant Darts Battle | Dude PerfectԴիտումներ 50մլնՏարի առաջ
16:32Fortnite with Ninja | Overtime 3 | Dude Perfect
Fortnite with Ninja | Overtime 3 | Dude PerfectԴիտումներ 48մլնՏարի առաջ
7:52Deep Sea Fishing Battle | Dude Perfect
Deep Sea Fishing Battle | Dude PerfectԴիտումներ 71մլնՏարի առաջ
6:10Crossbow Trick Shots | Dude Perfect
Crossbow Trick Shots | Dude PerfectԴիտումներ 31մլնՏարի առաջ
6:11Boomerang Trick Shots | Dude Perfect
Boomerang Trick Shots | Dude PerfectԴիտումներ 80մլնՏարի առաջ
5:48March Madness Stereotypes
March Madness StereotypesԴիտումներ 52մլնՏարի առաջ
15:36World's Longest LEGO Walk | Overtime 2 | Dude Perfect
World's Longest LEGO Walk | Overtime 2 | Dude PerfectԴիտումներ 49մլն2 տարի առաջ
6:39Football vs Soccer Trick Shots | Dude Perfect
Football vs Soccer Trick Shots | Dude PerfectԴիտումներ 79մլն2 տարի առաջ
6:47Model Rocket Battle | Dude Perfect
Model Rocket Battle | Dude PerfectԴիտումներ 68մլն2 տարի առաջ
4:18Real Life Trick Shots 2 | Dude Perfect
Real Life Trick Shots 2 | Dude PerfectԴիտումներ 245մլն2 տարի առաջ
12:59Crush a Diamond with a Hammer? | Dude Perfect
Crush a Diamond with a Hammer? | Dude PerfectԴիտումներ 52մլն2 տարի առաջ
6:21Dude Perfect Rewind 2017
Dude Perfect Rewind 2017Դիտումներ 19մլն2 տարի առաջ
8:15Christmas Stereotypes
Christmas StereotypesԴիտումներ 77մլն2 տարի առաջ
11:41All Sports Golf Battle 2 | Dude Perfect
All Sports Golf Battle 2 | Dude PerfectԴիտումներ 78մլն2 տարի առաջ
4:58Water Bottle Flip 2 | Dude Perfect
Water Bottle Flip 2 | Dude PerfectԴիտումներ 270մլն2 տարի առաջ
6:52Freeze Frame Football Battle | Dude Perfect
Freeze Frame Football Battle | Dude PerfectԴիտումներ 85մլն2 տարի առաջ
6:10Baseball Trick Shots | Dude Perfect
Baseball Trick Shots | Dude PerfectԴիտումներ 30մլն2 տարի առաջ
6:21Glow In The Dark Trick Shots | Dude Perfect
Glow In The Dark Trick Shots | Dude PerfectԴիտումներ 26մլն2 տարի առաջ
7:33Build A Boat Battle | Dude Perfect
Build A Boat Battle | Dude PerfectԴիտումներ 65մլն2 տարի առաջ
5:55Soccer Trick Shots 2 | Dude Perfect
Soccer Trick Shots 2 | Dude PerfectԴիտումներ 37մլն2 տարի առաջ
6:24Nerf Bow Trick Shots | Dude Perfect
Nerf Bow Trick Shots | Dude PerfectԴիտումներ 58մլն2 տարի առաջ
5:30Airplane Trick Shots | Dude Perfect
Airplane Trick Shots | Dude PerfectԴիտումներ 167մլն2 տարի առաջ
7:53Blitzball Trick Shots 3 | Dude Perfect
Blitzball Trick Shots 3 | Dude PerfectԴիտումներ 61մլն2 տարի առաջ
5:25Nerf Slip and Slide Battle | Dude Perfect
Nerf Slip and Slide Battle | Dude PerfectԴիտումներ 44մլն2 տարի առաջ
6:47Card Throwing Trick Shots | Dude Perfect
Card Throwing Trick Shots | Dude PerfectԴիտումներ 136մլն2 տարի առաջ
7:15Beach Stereotypes | Dude Perfect
Beach Stereotypes | Dude PerfectԴիտումներ 146մլն2 տարի առաջ
6:34Fidget Spinner Trick Shots | Dude Perfect
Fidget Spinner Trick Shots | Dude PerfectԴիտումներ 142մլն2 տարի առաջ
6:59Drew Brees Edition | Dude Perfect
Drew Brees Edition | Dude PerfectԴիտումներ 25մլն2 տարի առաջ
5:04Real Life Trick Shots | Dude Perfect
Real Life Trick Shots | Dude PerfectԴիտումներ 190մլն2 տարի առաջ
5:54Giant Basketball Trick Shots | Dude Perfect
Giant Basketball Trick Shots | Dude PerfectԴիտումներ 28մլն2 տարի առաջ
7:59Stunt Driving Battle | Dude Perfect
Stunt Driving Battle | Dude PerfectԴիտումներ 52մլն2 տարի առաջ
6:57Giant Sumo Battle | Dude Perfect
Giant Sumo Battle | Dude PerfectԴիտումներ 74մլն2 տարի առաջ
7:17Ping Pong Trick Shots 3 | Dude Perfect
Ping Pong Trick Shots 3 | Dude PerfectԴիտումներ 258մլն2 տարի առաջ
6:23Dude Perfect vs. Power Rangers
Dude Perfect vs. Power RangersԴիտումներ 39մլն2 տարի առաջ
6:38Virtual Reality Battle | Dude Perfect
Virtual Reality Battle | Dude PerfectԴիտումներ 40մլն3 տարի առաջ
6:14Pool Trick Shots 2 |  Dude Perfect
Pool Trick Shots 2 | Dude PerfectԴիտումներ 69մլն3 տարի առաջ
8:53World Record Edition 2 | Dude Perfect
World Record Edition 2 | Dude PerfectԴիտումներ 35մլն3 տարի առաջ
6:55Epic Trick Shot Battle 3 | Dude Perfect
Epic Trick Shot Battle 3 | Dude PerfectԴիտումներ 52մլն3 տարի առաջ
7:10Dude Perfect Rewind 2016
Dude Perfect Rewind 2016Դիտումներ 12մլն3 տարի առաջ
8:56Editor Edition | Dude Perfect
Editor Edition | Dude PerfectԴիտումներ 27մլն3 տարի առաջ
7:57Extreme Weather Golf Battle | Dude Perfect
Extreme Weather Golf Battle | Dude PerfectԴիտումներ 36մլն3 տարի առաջ
5:18Flip Edition | Dude Perfect
Flip Edition | Dude PerfectԴիտումներ 147մլն3 տարի առաջ
6:58Drone Hunting Battle | Dude Perfect
Drone Hunting Battle | Dude PerfectԴիտումներ 60մլն3 տարի առաջ
8:03DPHQ2 Trick Shots | Dude Perfect
DPHQ2 Trick Shots | Dude PerfectԴիտումներ 49մլն3 տարի առաջ
6:42Giant Warship Battle | Dude Perfect
Giant Warship Battle | Dude PerfectԴիտումներ 90մլն3 տարի առաջ
10:02Metal Detector Battle | Dude Perfect
Metal Detector Battle | Dude PerfectԴիտումներ 55մլն3 տարի առաջ
7:59Trampoline Charades Battle | Dude Perfect
Trampoline Charades Battle | Dude PerfectԴիտումներ 33մլն3 տարի առաջ
7:57Giant Nerf Trick Shots | Dude Perfect
Giant Nerf Trick Shots | Dude PerfectԴիտումներ 69մլն3 տարի առաջ
6:42Shotgun Trick Shots | Dude Perfect
Shotgun Trick Shots | Dude PerfectԴիտումներ 41մլն3 տարի առաջ
7:54Endless Ducker Battle | Dude Perfect
Endless Ducker Battle | Dude PerfectԴիտումներ 28մլն3 տարի առաջ
7:20DP vs NFL Battle | Dude Perfect
DP vs NFL Battle | Dude PerfectԴիտումներ 33մլն3 տարի առաջ
7:28Water Bottle Flip Edition | Dude Perfect
Water Bottle Flip Edition | Dude PerfectԴիտումներ 110մլն3 տարի առաջ
6:56Blitzball Trick Shots 2 | Dude Perfect
Blitzball Trick Shots 2 | Dude PerfectԴիտումներ 36մլն3 տարի առաջ
8:19Drone Racing Battle | Dude Perfect
Drone Racing Battle | Dude PerfectԴիտումներ 22մլն3 տարի առաջ

Մեկնաբանություններ